Proiecte fonduri europene

 

Proiectul QualiShell

În cadrul procesului continuu deimplementare a măsurilor concertate și eficiente pentru a asigurarea îndeplinirii obiectivelor orizontului 2020, în contextul în care soluțiile pentru realizarea clădirilor eficiente energetic și cele privind utilizarea energiei din surse regenerabile în clădiri sunt de cele mai multe ori solicitante din punct de vedere tehnic, este evidentă necesitatea asigurării de scheme adecvate de formare profesională pentru arhitecţi, ingineri, auditori, maiștri, tehnicieni și instalatori (cu precădere a celor implicați în acținile de renovare/reabilitare). Prin urmare, necesitatea evaluării cerinţelor de pregătire și dezvoltare a strategiilor pentru soluționarea nevoilor sectorului construcţiilor, precum și promovarea unor scheme de pregătire eficiente, sunt evidente. În acest context, în cadrul Pilonului I al inițiativei IEE BUILD UP Skills, a fost elaborată o foaie de parcurs pentru calificarea forței de muncă în construcții, pentru atingerea obiectivelor de politică energetică durabilă stabilite pentru anul 2020 pentru România. Implementarea măsurilor definite în cadrul foii de parcurs la nivel național trebuie să fie sprijinite în vederea dezvoltării de scheme de calificare efective, pornind de la ocupațiile și calificările evidențiate ca având cel mai mare decalaj la nivelul numărului de muncitori calificați necesari, pentru execuția lucrărilor de realizare a anvelopelor eficiente energetic ale clădirilor.

Proiectul BUILD UP Skills QualiShell reprezintă o continuare firească a proiectului BUILD UP Skills România (ROBUST), și urmărește dezvoltarea și implementarea la nivel național, a schemelor de calificare a montatorilor de sisteme termoizolante de anvelopă și a montatorilor de sisteme de tâmplărie termoizolantă. Scopul este de a asigura atât calitatea ridicată la montarea individuală a componentelor de anvelopă eficiente energetic, cât și realizarea de anvelope cu performanță termică foarte ridicată, prin dezvoltarea de instrumente care să permită introducerea cunoștințelor și competențelor adecvate în calificările abordateși să stimuleze evoluția sistemului național al calificărilor și a viziunii actorilor cheie din sectorul construcțiilor, asigurând tranziția de la practicile curente de realizare a clădirilor la realizarea corectă a clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero în România. Astfel, cele două scheme de calificare ce vor fi dezvoltate împreună în cadrul proiectului BUILD UP Skills QualiShell pot fi considerate ca o singură schemă de calificare cu două componente specifice.

Principalele obiective ale proiectului propus sunt: (1) activarea factorilor interesaţi relevanţi din cadrul Platformei Naţionale pentru Calificare și utilizarea unui Comitet Naţional Consultativ extins, în vederea validării, implementării și monitorizării schemelor de calificare propuse; (2) fundamentarea dezvoltării schemelor de calificare pentru montatorii de sisteme de termoizolare a anvelopei clădirilorși de sisteme de tâmplărie termoizolantă, prin efectuarea unei analize ocupaționale amănunțitece detaliază cadrul național al calificărilor, prin folosirea resurselor interne și externe pentru calificare și formare profesională în sectorul construcțiilor și prin definirea unui cadru procedural adecvat; (3) dezvoltarea și validarea a două scheme naționale de calificare pentru montatorii de sisteme de termoizolare a anvelopei opace, respectiv pentru montatorii de sisteme de tâmplărie termoizolantă, prin definirea și îmbunătățirea curriculei,a conținutului și a instrumentelor de evaluare a cursurilor de formare profesională; și, (4) creșterea nivelului de conștientizare și asigurarea unui proces eficient de comunicare între actorii relevanți precum și dezvoltarea de mecanisme eficiente pentru a sprijini implementarea schemelor de calificare pe scară largă până în anul 2020 și mai departe.

Proiectul urmărește utilizarea și actualizarea rețelelor și infrastructurilor existente pentru formarea profesională/calificarea cu referire la schemele de calificare abordate, odată cu dezvoltarea mecanismelor necesare pentru evaluarea competențelor dobândite în context informal sau non-formal. Strategia de comunicare este focalizată pe trei grupuri țintă: forța de muncă din sectorul construcțiilor (angajați), antreprenorii (angajatori/companii din domeniul construcțiilor) și clienții/investitorii (beneficiarul final). De asemenea, vor fi abordate și identificate cerințele reale ale constructorilor/antreprenorilor, ale producătorilor de materiale de construcții, de componente și de sisteme precum și cele ale școlilor profesionale/tehnologice și ale furnizorilor de programe de formare profesională și se va urmări definirea de mecanisme și măsuri pentru promovarea de parteneriate efective între sistemul de învățământ și sectorul construcțiilor.

Proiectul propus va fi implementat de un consorţiu cu pregătire și experienţă complementare în domeniul eficienţei energetice a clădirilor, în domeniul formării profesionale continue și al învățării pe întreg parcursul vieții, oferind reprezentarea industriei construcțiilor și competenţe de comunicare și dezvoltare de afaceri, compus din: autoritatea publică relevantă – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Institutul național de cercetare-dezvoltare în construcții,urbanism și dezvoltare teritorială durabilă (URBAN-INCERC), Grupul pentru calitatea sistemelor de termoizolaţie „ETICS” (QETICS), două asociaţii patronale respectiv Patronatul Societăților din Construcții (PSC) și Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT), Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) și Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), Comitetul Sectorial în Construcții (CSCon) și o firmă de consultanţă în management și dezvoltare a afacerilor – Business Development Group (BDG).

 

 

Proiectul Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!

Peste 740 de angajați din domeniile construcții, servicii și auto calificați gratuit

Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!”  implementat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor, filialele sale de la Arad si Cluj, în parteneriat cu Patronatul Societăților de Constructii și Patronatul Producătorilor de Tâmplarie Termoizolantă a ajuns la final. Proiectul s-a desfășurat în perioada aprilie 2014-octombrie 2015 în regiunile  București-Ilfov, Vest și Nord-Vest.

Un număr de   900 persoane angajate din peste 30 de firme au beneficiat de informare, orientare și consiliere profesională, din care 741 de persoane au fost certificate în programe de calificare și recalificare în următoarele domenii: construcții (lucrător în izolații, fierar-betonist, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, dulgher-tâmplar-parchetar, montator sisteme de tâmplărie termoizolantă), servicii (comerț, cameristă), auto (tinichigiu-vopsitor auto).

 

Un numar de 150 de angajați din București-Ilfov, Cluj-Napoca și Timișoara au fost sprijiniți pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior, pe alte căi decât cele formale, în domeniul tâmplăriei termoizolante, respectiv pentru calificările confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice și confecționer geam termoizolator.

 

<< Parteneriatul cu patronatele din domeniul construcțiilor, flexibilitatea în organizarea programelor de formare și calitatea formatorilor, raportul pozitiv pe care l-am stabilit cu angajatorii, implicarea experților din cadrul proiectului au fost elemente cheie  pentru reușita proiectului. Cu siguranță proiectul a reușit să convingă angajații și angajatorii că investiția în formare este una cu impact pe termen lung și aduce valoare adăugată serviciilor oferite de către firme. >>

Simona Carobene – Manager Proiect, FDP

 

<< Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!” a reprezentat o provocare pentru  Patronatul Societăților din Construcții, care, cu sprijinul companiilor membre și al partenerilor a identificat și informat cu privire la oportunitățile de calificare peste 300 de muncitori din domeniul construcțiilor. Toate acestea pe fondul unei scăderi accentuate a numărului de lucrări din sector și în condițiile unei fluctuații continue a forței de muncă.  Actualul context al pieței muncii impune identificarea unor forme flexibile de organizare a formării din punctul de vedere al duratei, modalităților de desfășurare, ponderii componentei practice și al utilizării unor mijloace moderne de prezentare dezvoltate în colaborare cu producători din domeniu.

 PSC a dezvoltat în cadrul proiectului o rețea de comunicare online – Forumulconstructorilor.ro – cu scopul de a contribui la îmbunătățirea comunicării între actorii implicați în formarea profesională de pe piața construcțiilor și a crește  accesul angajaților la astfel de programe >>

Ioana Andreea Vlad – Expert Comunicare, PSC

 

<<Ca partener în acest proiect, Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă și-a propus să promoveze și să susțină producția și montajul de calitate în domeniul tâmplăriei termoizolante.  Centrul de Evaluare și Certificare din cadrul PPTT este autorizat de catre Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și efectueză evaluări și certificări pentru calificările “Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice”,  “Confecţioner geam termoizolator” și „Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”, asigurând totodată și servicii de consultanță și asistență de specialitate în formarea profesională continuă.

Creșterea competitivității angajaților pe piața muncii ca urmare a participării la acest proiect va contribui la asigurarea unui nivel de trai corespunzător pentru persoanele în cauză și familiile acestora, asigurând astfel un beneficiu pe termen lung la nivelul societății >>

Ligia Florea – Evaluator de competențe profesionale, PPTT

Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună” a avut un buget de 4.234.730,74 lei și a fost cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 – “Acces și participare la formare profesională continuă”. ID: POSDRU/164/2.3/S/137877.

 

Fundația Dezvoltarea Popoarelor (FDP) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată în anul 1996 a cărei misiune este de a oferi oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională, persoanelor aflate în situaţie de risc social. FDP este furnizor autorizat de formare profesională, calificând până în prezent peste 700 de persoane. Pentru mai multe detalii vizitați www.fdpsr.ro.

Patronatul Societatilor din Constructii (PSC) si Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT) sunt organizații reprezentative la nivel de sector și sunt recunoscute pentru demersurile lor de a susține activitatea companiilor din construcții.

Pentru mai multe informații persoana de contact este Angela Sima, expert comunicare FDP, angela.sima@fdpsr.ro, tel: 021.2552258/61.

 

Prezentare